24.02.2024 kell 15.00

Autode rongkäik Tallinnas ja Võrus

SEISAME KÕIK KOOS ÜKSTEISE ÕIGUSTE EEST!

#terveeestitoetusavaldus

24. veebruaril 2024 algusega kell 15.00 toimub Terve Eesti Toetusavaldus – osa võtma on oodatud kõik, kes tunnevad, et on tarvis toetada inimesi (kasvõi sind ennast), keda valitsus ja otsustajad ei kuula, kellega ei arvestata ja kelle õigusi rikutakse.

Kui kitsa teemaga meeleavaldused koguvad vaid teatud hulga osavõtjaid ja need koos petitsioonidega sisuliselt tasalülitatakse ja naerdakse valitsuse ja riigikogu poolt välja, on meil praegu võimalus kõik koos tänavatele sõita ja näidata ühtse arvuka hulgana oma rahulolematust valitseva korraga.

Mujal Euroopas seisavad inimeste õiguste eest ametiühingud ja teised organisatsioonid, aga Eestis on suuremal osal inimestest tunne, et me oleme üksi. See ei pea nii olema – seisame kõik koos üksteise õiguste eest!

Toetame kõikide rahumeelsete inimeste ja organisatsioonide õigust meelt avaldada ja enda eest seista.

Meie ettevõtmine ja sõnum ei ole parteipoliitiline ega erakondlik!

Viimased neli aastat on rahva suhtes rakendatud enneolematut sõnavabaduse summutamist ja see näib olevat poliitikute jaoks mugavalt koroonakriisist edasi kandunud ka teistesse küsimustesse. Valitsus ja riigikogu ei näi aduvat, et rahvas on nende tööandja, sest pea kõik otsused tehakse rahvalt arvamust ja luba küsimata.

Oluline on mõista, et Toompeal ei tegutse pelgalt mittetoimiv valitsus või riigikogu, vaid kogu süsteem ise on muutunud mittetoimivaks. 

Sõltumata sellest, kas valitsus on parem- või vasakpoolne, on aasta-aastalt aina selgem, et rahvale on liiga palju valetatud ja vassitud. Poliitikud eelistavad rahva asemel kuulata korporatsioonide lobiste. Ühiskonnas puudub diskussioon meid kõiki puudutavatel teemadel. Ja see peab muutuma!

Ei ole olemas riigi raha – on olemas ettevõtlusest ja töötajatelt laekunud maksuraha ja meil kõigil on õigus kaasa rääkida selle parima kasutamise osas. Riigihaldussüsteemis peab olema põhiseadust järgiv, kodanike ja ettevõtete huvisid kaitsev ja arendav mudel. Kodanikud peavad saama oma riiki usaldada – selleks on hädavajalik kaasata riigi juhtimisse ühiskonna andekaimad inimesed ning taastada riigiametnike ja poliitikute vastutus oma tegevuse eest.

PS. Me ei tohi unustada, et peame siin riigis koos elama ka homme, aasta ja kahekümne pärast. Vastandumine ja usaldamatus on viinud ühiskonna kriisi, millest toob välja ainult koostöö, hea tahe ja ühisosa leidmine. 

TOETAME NEID, KELLE SUURIMAKS MUREKS ON:

Automaks ning teised uued maksud ja maksutõusud on esile kutsunud üksikisikute ja ettevõtjate massilist ja põhjendatud vastuseisu. Kõiki plaanitud maksumuudatusi 2024. aastal tuleb valitsusel ja riigikogul põhjalikult vaagida – 9 korda mõõda, üks kord lõika! Olukorras, kus Eesti on juba kolmandat aastat tugevas majanduslanguses, ei ole mõistlik inimesi veelgi enam koormata.

Vaata lisaks:
• https://autoomanikud.ee/koputa-oma-rahvasaadiku-sudametunnistusele-enne-kui-on-lootusetult-hilja-mootorsoidukimaksu-i-lugemine-on-juba-14-veebruaril/
https://pealinn.ee/2023/11/15/analuus-rahandusekspert-maksutousud-suvendavad-majanduslangust/

Kuigi Eesti Energia on riigifirma ja kuulub seega rahvale, on ometi Eestis Euroopa kõrgeimad energiahinnad. Firma hiilgelkasumitest peab kasu saama ka rahvas, mitte ainult kitsas kildkond. Kõrge elektrihind on praegu üheks olulisemaks põhjuseks (tööstus)ettevõtete Eestist väljakolimisele või ettevõtete sulgemisele. Eesti oma elektritootmisel ei ole otsest mõju maailma kliimale ning meie marginaalne kivisöe kaevandamine tuleks lahti siduda CO2-kvoodisüsteemist. Elektrit jagub kõigile, kui seda mõistlikult majandada.

Vaata lisaks:
https://www.err.ee/1609151824/eesti-energia-kolmanda-kvartali-kasum-kasvas-55-protsenti

Mitte ainult Eesti, vaid ka teiste Euroopa riikide ettevõtted ja isegi valitsusasutused pööravad aina enam tähelepanu rohe-eesmärkide saavutamise võimatusele. Toetame igati loodushoidu ja ressursside jätkusuutlikku kasutamist, kuid loodust saab hoida ka teadlikkuse tõstmisega, mitte ainult maksude ja nõudmistega. Sisuliseks muutuseks on tarvis palju sisukamat ja avatud koostööd kõigi osapoolte vahel – sh tootjad, riik ja rahvas –, et eesmärk oleks ühtne ja efektiivne. Arvestades Eesti panust maailma kontekstis, ei saa Eesti kunagi võtta endale suurriikidega sarnast vastutust. Meie jalajälg jääb alati piisaks ookeanis ja meie rahva vaeseks maksustamine ei päästa maailma!

Vaata lisaks:
https://www.err.ee/1609118267/juhan-parts-rohepoore-tahendaks-oigusriigi-allavett-laskmist
https://www.telegram.ee/nwo/kliimateadusel-tohib-olla-vaid-uks-vaatenurk-nobeli-fuusikapreemia-laureaadi-john-clauseri-tuhistamine

Välismaised pangad saavad oma kasumi ilma suurema kärata Eestist välja viia, samal ajal kui lihtrahval tõstetakse makse. On aeg teha muutusi ja teiste riikide eeskujul välispankasid kõrgemalt maksustada. Pankade vahendatav laenuraha on meie ettevõtetele ja kodanikele märksa kallim kui näiteks Rootsis, Soomes jne. Sellest tulenevalt on pandud meid ebavõrdsesse/ebaausasse majanduskonkurentsi. Eesti riik peab saama oma kasumi pankade kasumist.
Tuletame meelde, et Eesti Vabariigi Valitsus kulutas koroonakriisile miljardeid. Seda kahju ei tohi sisse nõuda maksumaksjatelt!

Vaata lisaks:
https://www.err.ee/1609236117/eesti-pankade-2023-aasta-kogukasum-ulatus-940-miljoni-euroni

Eestis peab säilima sõnavabadus ja tsensuur jääma sinna, kuhu ta kuulub: minevikku. Tsensuur on minevikus endaga kaasa toonud hirmuühiskonna, kus tühistamine ja pealekaebamine on norm. Nn vihakõneseadus ja Euroopa Liidu digiteenuste määrus on otsene oht sõnavabadusele. 

PS. Kes kontrollib faktikontrollijaid?

Valitsuse pressikonverentsile pääsevad vaid riigiaparaadi hääletoruna tegutsevad väljaanded. See aga piirab võimalust pilti laiemalt kajastada.

Vaata lisaks:
https://vabadused.ee/vihakone/
https://arvamus.postimees.ee/7874872/ken-marti-vaher-euroopa-liit-kehtestab-tsensuuri-kiiremini-kui-oskame-margata
https://arvamus.postimees.ee/7685708/liina-laks-kes-kull-kontrolliks-faktikontrolli

2024. ja 2025. aastal on kõiki Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) liitunud riike ees ootamas tähtsad otsused: kas ratifitseerida WHO tervise-eeskirjade (IHR) muudatused ja pandeemialeping (WHO CA+)?
Pärast nende dokumentide ratifitseerimist ja jõustumist võib WHO anda siduvaid korraldusi omaenda väljakuulutatud pandeemiate ja tervisehädaolukordade korral ning tühistada suveräänsete riikide otsused tervisemeetmete kohta. See võib anda WHO-le seadusandliku ja täidesaatva võimu ning kaotada liikmesriikide suveräänsuse. Pandeemialepingu kavandatavad regulatsioonid ja reformitud rahvusvahelised tervisemäärused võivad tuua kaasa põhi- ja inimõiguste piiramise. Anda WHO-le volitused rikkuda inimõigusi kogu maailmas on aga vastuolus iga riigi põhiseadusega.

Vaata lisaks:
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_7-en.pdf
https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb5/A_INB5_6-en.pdf
https://wchestonia.ee/meie-poordumised/
https://meedikud-teadlased.ee/poordumised/margukiri-who-rahvusvaheliste-tervise-eeskirjade-muudatusettepanekute-teemal/
https://avalik-kiri.ee/avalik-kiri-III/

2020.–2023. aastal aset leidnud koroonakriisi kohta ei ole tehtud kõiki osapooli hõlmavat ja kõiki aspekte arvestavat analüüsi. See on hädavajalik selleks, et tollased määrused, nõuded ja meetmed saaksid õiglase hinnangu. Aina enam koguneb uuringuid, mille kohaselt olid enamik koroonameetmeid kasutud, samal ajal kui piirangud ja vaktsineerimisele “nügimine” tõid endaga kaasa tohutu kahju ühiskondikule sidususele, vaimsele ja füüsilisele tervisele, majandusele jne.

Vaata lisaks:
https://koroonakroonika.ee/
https://www.ikkagiinimesed.ee/
https://www.err.ee/1609179148/mari-krass-koroonaoppetundide-teine-pool-on-puudu
https://www.err.ee/1609216741/lutsar-vaktsiinikahjude-huvitamise-seadus-tuleks-umber-vaadata
https://www.err.ee/1608175585/paev-koroonapiiranguid-voib-riigile-maksta-vahemalt-seitse-miljonit
https://pandata.org/
jne

NB! Hea valitsus, riigikogu, õiguskantsler, teised vastutavad ametnikud, riigi- ja avalik meedia. WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatustesse ja pandeemialepingu sisusse süvenemine ja nende pärast muret tundvate kodanike ärakuulamine on teie parim võimalus koroonakriisi-aegsete tegematajätmiste, vaikimise ja inimõiguste rikkumiste heastamiseks.
See, mida julged teadlased ja meedikud ning sõltumatu meedia ütlesid juba 4 aastat tagasi ja mille eest kustutati Facebooki lehtesid, tühistati inimesi jne, on nüüd laialt levinud teave. Millal julgeme üheskoos otsa vaadata infole, et aset leidis poliitiline pettus, mida suunasid farmaatsikompaniide lobistid?

Vaata lisaks:
https://www.politico.com/news/2022/09/14/global-covid-pandemic-response-bill-gates-partners-00053969

Statistika järgi on Eesti antidepressantide tarbimise kasvu poolest esimesel kohal Euroopas, koroonakriisi algusest on Eestis nende tarbimine kahekordistunud. Enesetapp on noorte surmapõhjus number üks ja võrreldes 2019. aastaga tõusis koroonakriisi aastatel enesetapukatsete arve 30-lt 120 peale ehk neljakordistus. Koolikiusamist kogeb iga neljas õpilane, sh kannatavad ka kiusaja ise ja pealtnägijad. Laste ja noorte vaimne tervis peab olema meie kõigi prioriteet. Et aga kiusamist õpivad lapsed täiskasvanute pealt, on meil kõigil viimane aeg peeglisse vaadata.

Vaata lisaks:
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120230645/uleriigiline-depressioon-eesti-on-antidepressantide-tarbimise-kasvu-poolest-esimesel-kohal-euroopas
https://www.telegram.ee/eesti/alates-2020-aastast-on-eestis-antidepressantide-tarbimine-kahekordistunud
https://epl.delfi.ee/artikkel/95751725/enesetapp-on-eesti-noorte-number-uks-surmapohjus

Metsade raadamine ja sellega ühte jalga käiv metsatööstuse lobi riigiaparaadis peavad olema suurema järelevalve all. Metsad on Eesti suurim rikkus ja seda väärtust tuleb pikemas plaanis kasvatada, mitte lühemas plaanis rahaks teha.

Vaata lisaks:
https://www.eestimetsaabiks.ee/

Suurest plaanist – otseühendusest Saksamaaga on alles jäänud otseühendus Leedu ja võib-olla tulevikus ka Poolaga. Projekti maksumus on mitu korda tõusnud, Rail Balticu eestvedajad tunnistavad juba isegi, et see ei hakka ilmselt kunagi kasumit teenima.

Vaata lisaks:
https://avalikultrailbalticust.ee/

Riiki ei kaitse mitte suurem nn kaitsepindala, vaid rahva kaitsetahe. Seda aga ei ole inimesel, kellelt riik võtab polügoonide laiendamise ettekäändel ära kodu, turvatunde, looduse, rahu. Hirmul põhinevaid otsuseid ei tehta kaine mõistusega ja need ei suurenda usaldust riigi vastu. Samuti ei saa tagada rahu, valmistudes aktiivselt sõjaks.
Välisjulgeoleku suurendamise ettekäändel ei tohi väheneda sisejulgeolek ja inimeste turvatunne. Kodanike põhiseadusest tulenevatest õigustest ei tohi teerulliga üle sõita. Ei tohi unustada, et sõja ainus võitja on sõjatööstus, keda toidavad kõik osapooled.

Vaata lisaks:
https://www.nursipalu.org/
https://www.soodlakaitseks.ee/
https://www.postimees.ee/7942138/eesti-rajab-idapiirile-venemaa-ohu-torjumiseks-600-betoonpunkriga-kaitseliini
https://www.telegram.ee/maailm/dwight-eisenhower-aastal-1961-sojatoostus-voib-hakata-poliitikat-dikteerima

Õpetajate palgaprobleem, mis osaliselt streigi tulemusena jaanuari lõpus lahendati, ei ole sugugi ainus küsimus, mille eest haridustöötajad seisid. Suureks probleemiks on ka töökoormus – tundide andmisele kulub tihti vähem aega kui tundideks valmistumisele või õpilaste tööde parandamisele/hindamisele.
Lisaks arvestab riik koolidele töötasu nii, et 22 kontakttundi annab 1.0 ametikoha ja töötasu on 1803 eurot. Tegelikkuses on koolides erinevad koormusnormid, 1.0 ametikohta on mõnes koolis 18, teistes 22 või 24 tundi. Seega maksab üks kontakttund lähtuvalt töölepingust erinevalt.

Vaata lisaks:
https://ehl.org.ee/2024/01/30/eesti-haridustootajate-liit-otsustas-uleriigilise-tahtajatu-opetajate-streigi-lopetada-2/
https://opleht.ee/2024/02/opetajad-ei-streikinud-ainult-palga-parast/

Olukorras, kus valitsus soovib ellu viia terve hulga maksutõuse ja kehtestada uusi makse, on paljudele suurperedele neile mõeldud toetuste vähendamine suureks kaotuseks. Samas tundsid end eelmisel aastal suurperede toetuste tõustes ebavõrdsetena ka vähemate lastega pered ja üksikvanemad. Laste ja lapsevanemate rahakotiga ei mängita! Kõik pere- ja lapsetoetusi puudutavad otsused tuleb teha laste ja nende hooldajate parimaid huve silmas pidades: lapsed ei ole kokkuhoiu koht!

Vaata lisaks:
https://www.err.ee/1608943457/perehuvitiste-muutus-viib-suurperede-toetusest-ilmselt-200-eurot

Kehtivate seaduste alusel tuleb erivajadustega inimestel igal aastal korduvalt oma puuet tõestada, ometi ei saa enamik pimedaid uuesti nägijaks, enamik kurte kuuljaks jne. Bürokraatia ei tohi olla tähtsam kui inimene, võimalike petturite pärast ei pea kannatama terve erivajadustega inimeste kogukond. Miks selline süsteem ja kas seda muudetakse?

Vaata lisaks:
https://vikerraadio.err.ee/1609092062/reporteritund-puudega-inimeste-mured
https://www.tv3.ee/3-portaal/paevakaja/kus-on-inimlikkus-puudega-inimesed-peavad-pidevalt-oma-seisundit-uuesti-toendama/
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/861-puude-hindamine-inimlikumaks

Sinise kütuse kasutuskorra muutmine ja EL-i utoopiliste rohe-eesmärkide nõudmine on viinud selleni, et meie riigi (väikesed) põllumajandustootjad elavad raskes olukorras ja talud lagunevad aina kiirenevas tempos. On aeg seista Eesti põllumeeste, mitte EL-i eesmärkide eest! Eesti on EL-s üks madalaimate põllumajandustoetustega riike. Samas ei ole meil ka maksuerisust toidukaupadele ja selle tulemusel on toiduained meie tarbijatele kallimad kui enamikus teistes EL-i riikides. Toetame koos ka teiste riikide põllumeeste meeleavaldusi. Pole põllumehi, pole (kohalikku) toitu!

Tööjõu puudujäägi kompenseerimine välistööjõuga ei ole jätkusuutlik. Järeltulevat põlvkonda peab suutma toota meie enda kultuuriruumi ja kodanike ressursist.

Euroopa Liit liigub iga uue isikuvabadusi puudutava seaduse ja määrusega Hiina kontrollühiskonna suunas ja see ei tohiks mitte üheski plaanis olla vaba Euroopa eesmärk. CBDC ehk digitaalne keskpanga raha, digitaalne ID, sotsiaalkrediidi skoor ja UBI ehk universaalne (tingimustega) põhisissetulek ei tohiks saada ühiskonna kontrollmehhanismideks. Vaba ühiskonna eesmärgiks ei saa olla kontrollühiskonna loomine, sularaha omamise ja kasutamise õigus tuleb kirjutada põhiseadusesse.

Vaata lisaks:
https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained
https://www.weforum.org/publications/reimagining-digital-id/
https://www.who.int/news/item/05-06-2023-the-european-commission-and-who-launch-landmark-digital-health-initiative-to-strengthen-global-health-security
https://cointelegraph.com/news/desantis-is-right-cbdcs-will-lead-to-absolute-government-control

Meta (Facebook ja Instagram), Google ja Youtube on organisatsioonid, mis teenivad igas riigis tohutuid reklaamikasumeid, samal ajal kui Eesti ettevõtete makstud reklaamiraha pealt ei maksa riigile midagi. Sarnaselt välispankadega viivad ka nemad Eesti maksuraha riigist välja.
Kuigi Eesti rääkis Meta (Facebooki) ja Google’i maksustamisest juba 2017. aastal, ei ole tänaseni midagi ette võetud. Miks?

Vaata lisaks:
https://majandus.postimees.ee/4239769/toodokument-eesti-tahab-google-i-ja-facebooki-panna-siin-maksu-maksma

Elame aina kiiremini muutuvas maailmas. Riigijuhtimine ei saa enam toimida ja ei toimigi samadel alustel mis 30+ aastat tagasi, kui Eesti taasiseseisvus. Kuigi internet avardab meie kõigi võimalusi suhtluseks ning Eesti on suure osa paberimajandusest ja teenustest teinud kiireks ja kõigile mugavalt kättesaadavaks, liigub valitsemine täpselt vastupidises suunas – bürokraatia ja bürokraatide arv aina suureneb ja rahvas saab aina vähem riigijuhtimises kaasa rääkida, kuigi meie parlamentaarses vabariigis on kõrgema võimu kandjaks rahvas.
Vajame poliitilise süsteemi reformi, mille tulemusena oleks rahvas rohkem kaasatud otsustusprotsessidesse – sellist süsteemi, mis oleks suunatud koostööle ja tulemustele.
Praegune süsteem enam ei toimi, toome demokraatia tagasi!

Koroonakriisis hoogu saanud ulatuslik põhiseaduses sätestatust üleastumine tundub saavat nii valitsuse kui ka riigikogu poolt uueks normiks. Seda ei tohi juhtuda! Nagu näha, et ole tervislik demokraatia iseenesestmõistetav ning selle säilitamine ja taastamine on iga kodaniku kohus.
NB! Põhiseaduse kohaselt on Eesti riigi ülim väärtus vabadus!

Vaata lisaks:
https://edasi.org/70542/ulle-madise-just-praegu-ei-tohi-pohiseaduse-kaitsest-sammugi-tagasi-anda/
https://www.err.ee/1608944375/allar-joks-kumb-on-olulisem-pohiseadus-voi-koalitsioonileping
https://www.just.ee/media/1069/download

Ja lõpetuseks – TOETAME JA TUNNUSTAME VALITSUSE, RIIGIKOGU ja teiste vastutavate osapoolte koostöötahet ülalloetletud probleemide lahendamiseks. Aeg on küps avatud aruteludeks seni puudulikult käsitletud põletavatel teemadel ning rahva, ettevõtjate ja organisatsioonide sisuliseks kaasamiseks. Koostöösse/debatti on vaja kaasata ka koroona ajal tühistatud ja tsenseeritud hääled.

MARSRUUT

Tallinnas:

 

15:00 Ülemiste Keskuse parkla (kogunemine 15 minutit varem)

15:20 Järve Keskuse parkla

15:45 A.H. Tammsaare tee / Sõpruse puiestee ristmik

16:15  Toompea

16:45 Lauluväljak (esimeste autode eeldatav saabumisaeg, lõpp-punkt)

Võrus:

Kogunema hakkame poole kahest Tallinn-Võru mnt ääres suunaga Võru poole, kell kaks alustame sõitu Nursi poole. Kell kolm moodustame Nursis inimketi. Autod tuleb jätta Nurssi jõudes tee äärde sõidusuunas ja keti moodustame teisel pool teed. Palume kaasa võtta küünlad, et jätta hiljem inimketti tähistama küünlakett. Peale käte ühendamist, ca kl 15:15 liigume Nursi koolimajja, kus pakutakse teed ja lauldakse mõned ühislaulud.

Et üksteist ära tunda, soovitame auto aknale kinnitada plakati – leia plakati printimise link altpoolt või tee ise tekstiga “TERVE EESTI” või “TERVE EESTI TOETUSAVALDUS”.

NB!!! PALUN TUTVU KINDLASTI OSALEJA MEELESPEAGA (sh liiklusohutuse punktidega) SIIN!

PANE ÕLG ALLA!

Toetusavalduse rahvani jõudmisel saad abiks olla ja oma panuse anda:

Terve Eesti Koostöökoda MTÜ • EE757700771010032203 (LHV)

TOETUSAVALDUSEGA ON LIITUNUD:

World Council for Health Estonia MTÜ
Terve Eesti Koostöökoda MTÜ
MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased
MTÜ Meie Nursipalu

Liitumissoovi korral võtke julgesti ühendust! 

Jaga sõbraga
Scroll to Top